Om Voss Parkering

Voss Parkering AS driftar den offentlege parkeringa i Voss herad. Me utfører parkeringskontroll i samsvar med gjeldande lover og syter for trygg og god framkomst for innbyggjarar og tilreisande som ferdast i trafikken.

Voss mediesmio sverrehjornevik 0321

Historie

I november 1987 vart det innført avgiftsparkering på Voss, som vart administrert av det nyoppretta Voss Parkeringsselskap AS. I fyrste halvdel av 1990 vart det vedteke av kommunestyret at drifta skulle leggjast inn som eiga avdeling under Teknisk kontor.

Etter nytt vedtak i kommunestyret vart Voss Parkering AS stifta 1. mai 2003. Selskapet skal mellom anna jobba for å redusera trafikkbelastninga i sentrumsområdet og til å utvikla gode tilbod for gåande og syklande.

Voss mediesmio sverrehjornevik 02284

Formåla til verksemda er:

  • Bygging og drift av parkeringsanlegg i Voss kommune
  • Medverka til å redusera trafikkbelastninga i sentrumsområdet
  • Utvikla gode tilbod for gåande og syklande.
  • Istandsetting, tilsyn, vedlikehald og utvikling av Vangen som regionsenter.
  • Utføra kommunen sine oppgåver etter forskrift om offentleg parkeringsgebyr, vilkårsparkering og parkeringsforskrifta.

Organisasjon og tilsette

Dagleg leiar 
Geir Underhaug

Styreleiar 
Torgeir Reime

Nestleiar
Trine Økland Småbrekke

Medlemmar av styre 
Mona Vethe
Olav Loven
Terje Eide

Varamedlemmar
Magne Skjeldal

Revisor
Jon Ivar Fjose
Aud Eide
Mari Mossige
Klyve & Sunde ANS

Treng du hjelp med noko?