Voss Parkering AS
 
Klage på sanksjonar  
Nokre nyttige parkeringsreglar
 
Trafikkreglane § 17
1. Det er forbode å stoppa
b. i vegkryss eller nærare enn 5 meter frå krysset. Avstanden vert rekna frå det punktet fortoget, vegkanten eller kantlinja byrjar å runda.
d. på gangfelt eller nærare en 5 meter framfor slike.
c. heilt eller delvis, på fortog, gangveg eller sykkelveg.
h. på vegutviding for haldeplass for buss, drosje eller sporvogn, eller nærare en 20 meter frå offentleg trafikkskilt for slik haldeplass. Unnateke er av- eller påstigning når dette ikkje hindrar buss, drosje eller sporvogn.
 
2. Det er forbode å parkera
a. framfor inn/utkøyrsle, i eller på regulerte område.
b. på møteplass, i heile vegbreidda så langt køyrebana er utvida.
 
3. På forkøyrsveg
med høgare fartsgrense enn 50 km/t, er det forbode å parkera i køyrebana
 
Nokre skiltforklaringar
 
Skilt 552 - Parkering
Dette skiltet tilseier at det er tillate å parkera, men har skiltet underskilt med symbol eller tekst, er det dette som avgjer kven som / kor tid / korleis ein kan parkere. Har t.d. underskiltet symbol av buss, er det berre tillate å parkere for bussar.
 
Skilt 372 - Parkering forbode
Berre tillate med kortast mogleg stopp for av- / pålessing, og av- / påstigning.
 
Underskilt 828. 1/2/3
Hovudskiltet har verknad i den retning pila på underskiltet syner. Underskiltet kan i særlege høve også vera plassert vertikalt.
 
Fleire skilt finn du på vegvesenet sin heimesider
 
 
 
Klagerett
Førar eller eigar av køyretøyet har rett til å klage over ilagt tilleggsavgift / gebyr, dersom ein meinar at ilegginga ikkje er lovleg.  NB! skriftleg framstilling.  Det kan også vera grunnlag for å søkje om ettergjeving om stansen / parkeringa fann stad ut frå omgrepet naudrett, t.d. motorstopp, akutte tilstandar o.l.  Klagen må vera framsett innan  3 veker etter ilegginga, vedlagt naudsynt dokumentasjon.
Klageinstansen har ikkje høve til å behandla for seint innkomne klager, med mindre det skuldast forhold som klagar ikkje kunne rå over.
Last ned klageskjema her

Nyttig Info


Nyttig Info


Lover og reglar  
Nokre nyttige parkeringsreglar
 
Trafikkreglane § 17
1. Det er forbode å stoppa
b. i vegkryss eller nærare enn 5 meter frå krysset. Avstanden vert rekna frå det punktet fortoget, vegkanten eller kantlinja byrjar å runda.
d. på gangfelt eller nærare en 5 meter framfor slike.
c. heilt eller delvis, på fortog, gangveg eller sykkelveg.
h. på vegutviding for haldeplass for buss, drosje eller sporvogn, eller nærare en 20 meter frå offentleg trafikkskilt for slik haldeplass. Unnateke er av- eller påstigning når dette ikkje hindrar buss, drosje eller sporvogn.
 
2. Det er forbode å parkera
a. framfor inn/utkøyrsle, i eller på regulerte område.
b. på møteplass, i heile vegbreidda så langt køyrebana er utvida.
 
3. På forkøyrsveg
med høgare fartsgrense enn 50 km/t, er det forbode å parkera i køyrebana
 
Nokre skiltforklaringar
 
Skilt 552 - Parkering
Dette skiltet tilseier at det er tillate å parkera, men har skiltet underskilt med symbol eller tekst, er det dette som avgjer kven som / kor tid / korleis ein kan parkere. Har t.d. underskiltet symbol av buss, er det berre tillate å parkere for bussar.
 
Skilt 372 - Parkering forbode
Berre tillate med kortast mogleg stopp for av- / pålessing, og av- / påstigning.
 
Underskilt 828. 1/2/3
Hovudskiltet har verknad i den retning pila på underskiltet syner. Underskiltet kan i særlege høve også vera plassert vertikalt.
 
Fleire skilt finn du på vegvesenet sin heimesider
 
 
 
Klagerett
Førar eller eigar av køyretøyet har rett til å klage over ilagt tilleggsavgift / gebyr, dersom ein meinar at ilegginga ikkje er lovleg.  NB! skriftleg framstilling.  Det kan også vera grunnlag for å søkje om ettergjeving om stansen / parkeringa fann stad ut frå omgrepet naudrett, t.d. motorstopp, akutte tilstandar o.l.  Klagen må vera framsett innan  3 veker etter ilegginga, vedlagt naudsynt dokumentasjon.
Klageinstansen har ikkje høve til å behandla for seint innkomne klager, med mindre det skuldast forhold som klagar ikkje kunne rå over.
Last ned klageskjema her

Voss Parkering AS
|

Uttrågt. 23A
|

5700 VOSS
|

Tlf. +47 924 45 539
|

parkering@voss.kommune.no
        Rediger